Jafnréttisáætlun

Markmið og umfang

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er vinnustaður sem leggur ríka áherslu á jafnrétti kynja og að ákvarðanir tengdar launum, ráðningum og starfsþróun byggi ávallt á faglegum og málefnalegum forsendum.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun áherslu á að starfsmenn geti með góðum hætti samræmt vinnu og fjölskyldulíf og að kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni sé ekki undir nokkrum kringumstæðum látin viðgangast.

Jafnréttisáætlun þessi tekur til allra starfsmanna Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, sbr. 18. gr. laga nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, og kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja starfsfólki Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar þau réttindi sem kveðið er á um í jafnréttislögum.

Hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er lögð rík áhersla á virðingu fyrir einstaklingum óháð kyni og stjórnendur gera sér grein fyrir að mikil verðmæti felast í starfsmannahóp með fjölbreyttan bakgrunn.

Jafnréttisáætluninni er ætlað að vinna með markvissum hætti gegn hverskonar ójöfnuði og fordómum sem skapast geta á vinnustöðum og tryggja þannig að allir starfsmenn geti nýtt hæfileika sína til fulls og efla þannig starfsánægju og árangur stofnunarinnar.

Jafnréttisáætlun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar er unnin af framkvæmdastjóra gæðastjórnunar og mannauðs í samstarfi við framkvæmdastjórn.  Áætlunin er unnin til tveggja ára í senn.

Launajafnrétti

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skuldbindur sig til þess að greiða sömu laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Samkvæmt 8. tölulið 2. gr. jafnréttislaga eru laun skilgreind sem almennt endurgjald fyrir störf og hvers konar frekari þóknun, bein og óbein, hvort heldur er með hlunnindagreiðslum eða með með öðrum hætti sem atvinnurekandi greiðir starfsmanni sínum fyrir vinnu hans.

Samkvæmt 19. gr. jafnréttislaga er starfsmönnum ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo.

Mark­mið 1: Greiða sömu laun fyr­ir sömu eða jafn­verð­mæt störf

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Viðhald jafnlaunavottunar ÍST 85: 2012Framkvæmdastjórn.Undirbúningi fyrir jafnlaunaúttekt lokið 1. september 2020.
Að kynbundinn launamunur mælist minni en 2%Framkvæmdastjóri gæðastjórnunar og mannauðsVið ákvarðanatöku um laun við ráðningu eða við launabreytingar

Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um lausar stöður hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Við mat á umsækjendum eru jafnréttissjónarmið höfð til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið. Unnið er markvisst af því að jafna kynjahlutföll í störfum innan Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar til þess að koma í veg fyrir að tiltekin störf verði merkt sem annað hvort „kvennastörf“ eða „karlastörf“. Sérstök áhersla er lögð á að jafna kynjahlutföll í stjórnendastöðum.  Framgangur í starfi skal standa konum jafnt sem körlum til boða. Við mat á frammistöðu og tækifærum til starfsþróunar skal horfa til faglegra og málefnalegra sjónarmiða og skal hver starfsmaður metinn á eigin verðleikum. Þá leggur HMS ríka áherslu á að karlar og konur njóti sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar.

Mark­mið 2: Að jafn­ræð­is sé gætt við ráðn­ing­ar

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Auglýsingar um laus störf eru skrifaðar þannig að þær höfði til beggja kynja. Bæði kynin eru hvött til að sækja um auglýst störf.Framkvæmdastjóri gæðastjórnunar og mannauðs.Allar auglýsingar.

Mark­mið 3: Að starfs­hóp­ar (svið og teymi) séu sam­an­sett­ir af báð­um kynj­um

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Að samsetning hópa sé reglulega greind út frá kyni og það haft í huga við ráðningar/tilfærslur í hópinn.Framkvæmdastjóri gæðastjórnunar og mannauðs og stjórnendur.1 x á ári a.m.k. eða þegar skipulagi er breytt.

Mark­mið 4: Að kon­ur jafnt sem karl­ar fái fram­gang í starfi

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Stöðumat þegar kemur að ákvörðunum um framgang í starfi.Framkvæmdastjóri gæðastjórnunar og mannauðs og stjórnendur.Að minnsta kosti 1x á ári.
Samtöl og viðtöl um frammistöðu þar sem árangur starfsmanna er metinn á faglegum forsendum.Framkvæmdastjóri gæðastjórnunar og mannauðs og stjórnendur.Að minnsta kosti 1x á ári.

Mark­mið 5: Að leit­ast sé við að hafa hlut­fall karla og kvenna í stjórn­enda­teymi jafnt.

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Við ráðningu í stjórnendateymi er horft sérstaklega til jafnréttissjónarmiða og leitast við að hafa jöfn hlutföll kynja.Forstjóri.Þegar staða í stjórnendateymi losnar.
Efnilegir starfsmenn fá tækifæri til þess að þróast í stjórnendastöður. Boðið upp á reglulega stjórnendaþjálfun.Framkvæmdastjórn.Þegar við á.

Samræming vinnu og fjölskyldulífs

Hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun njóta konur jafnt sem karlar sveigjanleika í starfi til þess að hjálpa þeim að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Óheimilt er að láta fæðingarorlof- og foreldraorlof eða aðrar ástæður tengdar meðgöngu eða barnsburði hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir um framgang í starfi, endurmenntun, uppsögn, vinnuaðstæður og fleiri slíka þætti sem fram koma í 1. mgr. 26 gr. jafnréttislaga. Þá eru starfsmenn hvattir til að halda yfirvinnu innan skynsamlegra marka.

Mark­mið 6: Að kon­ur jafnt sem karl­ar geti með góðu móti sam­ræmt vinnu og fjöl­skyldu­líf

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Móta og innleiða stefnu um vinnutíma og samræmingu vinnu og einkalífs sem hluta af mannauðsstefnu.Framkvæmdastjórn.Fyrir árslok 2020.
Greina reglulega fjölda yfirvinnutíma og bregðast við ef yfirvinna er meiri en eðlilegt getur talist.Framkvæmdastjórn.Mánaðarlega

Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni

Í stefnu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar gegn einelti, kynferðislegri áreitni,  kynbundinni áreitni og ofbeldi kemur fram að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun leggur áherslu á gagnkvæma virðingu, uppbyggileg samskipti og að allir starfsmenn séu metnir að verðleikum í störfum sínum. Einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni eða ofbeldi af öðru tagi er því ekki undir nokkrum kringumstæðum látið viðgangast. Þá skuldbindur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sig til að framkvæma áhættumat á starfsumhverfi með reglubundnum hætti og bregðast við ábendingum sem úr því koma til að fyrirbyggja að óviðeigandi hegðun fái að viðgangast í vinnuumhverfinu.

Mark­mið 8: Stefnu og við­bragðs­á­ætl­un við­hald­ið og hún kynnt reglu­lega

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Stefna og viðbragðsáætlun kynnt öllum nýjum starfsmönnum.Framkvæmdastjóri gæðastjórnunar og mannauðs.Þegar við á.
Stefna og viðbragðsáætlun endurskoðuð á 2ja ára fresti.Framkvæmdastjórn.Fyrir árslok 2020.
Regluleg fræðsla fyrir alla starfsmenn um einelti, kynferðislega og kynbundna áreitni og ofbeldi.Framkvæmdastjóri gæðastjórnunar og mannauðs.Fyrir árslok 2019

Mark­mið 9: Að stuðla að heil­brigðri vinnu­staða­menn­ingu

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Áhættumat á sálfélagslegum þáttum í vinnuumhverfinu og áætlun um úrbætur.Framkvæmdastjóri gæðastjórnunar og mannauðs.Fyrir árslok 2020.

Gildistími og endurskoðun

Jafnréttisáætlun þessi var samþykkt af stjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar þann 19.03.2020 og verður endurskoðuð innan tveggja ára.